جواب صفحه ۴۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 43

جواب صفحه ۴۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 43 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۴۳ ریاضی دوم دبستان

۱- نقطه‌ها را با خط کش به هم وصل کنید و شکلی را که توضیح داده شده است، رسم کنید.

– ۴ ضلع و ۴ گوشه دارد.
 ۴ ضلع آن مساوی است.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم دبستان

– ۴ ضلع و ۴ گوشه دارد.
۲ ضلع آن مساوی است.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم دبستان

 

– ۶ گوشه دارد.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم دبستان

– ۳ ضلع دارد.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم دبستان

۲- با توجّه به شکل، نمودار را کامل کنید.

جواب تمرین صفحه 43 ریاضی دوم دبستان

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.