جواب صفحه ۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 44

جواب صفحه ۴۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 44 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب حل مسئله صفحه ۴۴ ریاضی دوم دبستان

۱- اگر کشیدن شکل‌ها را به همین ترتیب ادامه دهیم، شکل پنجم چند دایره خواهد داشت؟ 
۱۵ دایره

جواب حل مسئله صفحه 44 ریاضی دوم دبستان

۲- الگوها را ادامه دهید.الگوها را ادامه دهید.

۲ , ۴ , ۶ , ۸ , ۱۰ , ۱۲ , ۱۴ , ۱۶ , ۱۸
۱۰ , ۱۵ , ۲۰ , ۲۵ , ۳۰ , ۳۵ , ۴۰ , ۴۵ , ۵۰۴

جواب کامل کن صفحه ۴۴ ریاضی دوم دبستان

مانند نمونه عددها را به هم وصل کنید.جواب حل مسئله صفحه 44 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.