جواب صفحه ۴۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- احسان حدّادی در مسابقات المپیک، دیسک را ۶۸/۱۹ متر پرتاب و مدال ارزشمند نقره دریافت کرد. نفر اوّل دیسک را ۶۸/۲۷ متر پرتاب کرده بود.
این رکوردها را در جدول ارزش مکانی قرار دهید و به حروف بنویسید.

صدم دهم یکان دهگان
۹ ۱ ۸ ۶
۷ ۲ ۸ ۶

۶۸/۱۹: …شصت و هشت ممیز نوزده صدم …
۶۸/۲۷: …شصت و هشت ممیز بیست و هفت صدم…

۲- با توجّه به واحد داده شده مقدار رنگ شده را با یک کسر و یک عدد اعشاری نشان دهید.جواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم۳- با توجّه به واحد نشان داده شده برای شکل، یک کسر و یک عدد اعشاری و گسترده‌ی هر کدام را بنویسید.

جواب صفحه ۴۴ ریاضی ششمجواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم۴- با توجّه به واحد داده شده مانند نمونه تساوی کسرها و عددهای اعشاری را بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۴۴ ریاضی ششم

با توجّه به این تساوی‌ها در مورد نقش رقم صفر در سمت راست عددهای اعشاری توضیح دهید.
جواب: هر تعداد صفر در سمت راست اعداد اعشاری ( به شرطی که سمت راست صفر رقم دیگری نباشد)  ، تاثیری در ارزش آن عدد ندارد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.