جواب صفحه ۴۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 46

جواب صفحه ۴۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 46 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۴۶ ریاضی دوم دبستان

۱- اگر شکل زیر را از روی خط چین رسم شده تا کنیم، به دو نیمه‌ی مثل هم تقسیم می‌شوند، به طوری که این دو نیمه همدیگر را کاملاً می‌پوشانند. دو طرف شکل را مثل هم رنگ کنیدجواب فعالیت صفحه 46 ریاضی دوم دبستان

۲- روی هر شکل خطّی رسم کنید که اگر شکل را روی آن خط تا کنیم، دو نیمه یکدیگر را کاملاً بپوشانند.

جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی دوم دبستان

۳- با توجّه به خطّ تقارن، نیمه‌ی دیگر شکل را رسم کنید.جواب فعالیت صفحه 46 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۴۶ ریاضی دوم دبستان

ساعت چند است؟ ۱۰

جواب کامل کن صفحه 46 ریاضی دوم دبستان

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد عقربه‌ی بزرگ چقدر حرکت کرده است. حالا ساعت چند است؟
 ده و نیمجواب کامل کن صفحه 46 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.