جواب صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- مانند نمونه عددهای کسری و اعشاری را به صورت گسترده بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم

۲- حاصل جمع و تفریق‌های زیر را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم۳- الگوی زیر را ادامه دهید.
ده میلیونم و یک میلیونم و صد هزارم و ده هزارم و هزارم و صدم و دهم

۴- عددها را به حروف بنویسید.
طول دروازه‌ی فوتبال ۷/۳۳ (هفت ممیز سی و سه صدم ) متر است.
هر اینچ برابر با ۲/۵۴ (دو ممیز پنجاه و چهار صدم ) سانتی‌متر است.
عدد ۳۲/۰۰۰۴ (سی و دو ممیز چهار ده هزارم ) از عدد ۳۳/۴۰۰۷ (سی و سه ممیز چهارهزار و هفت ده هزارم ) کوچک‌تر است.

۵- حاصل جمع و تفریق‌های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.