جواب صفحه ۴۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۴۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 48

جواب صفحه ۴۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 48 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

 

جواب تمرین صفحه ۴۸ ریاضی دوم دبستان

۱- با توجّه به خطّ تقارن، نیمه‌ی دیگر شکل را مانند نمونه بکشید.

جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم دبستان

۲- از شابلون و خط کش کمک بگیرید. نیمه‌ی دیگر فرش و دیواری را که کاشی کاری شده است، کامل کنید.جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم دبستان

۳- بدون استفاده از وسیله، وسط هر یک از ضلع‌های شکل‌های زیر را پیدا و با نقطه مشخّص کنید.جواب تمرین صفحه 48 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.