جواب صفحه ۴۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۷ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- نقطه‌های مشخّص شده روی محور کدام عددهای اعشاری را نشان می‌دهند؟

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۲- مقایسه کنید. (< = >)جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۳- کدام یک از عددهای اعشاری از نصف (۰/۵=۱۲)(۰/۵=۱۲) کمتر است.جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۴- عددی را که هر دستگاه نشان می‌دهد بنویسید.جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۵- عددهای انگلیسی را با رقم‌های فارسی بنویسید.جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۶- کدام عدد با بقیه برابر نیست؟جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۷- در دو صد متر، نفر اوّل با زمان ۹/۹۸۳ ثانیه از خطّ پایان گذشت و نفر آخر با زمان ۱۰/۰۲۷ ثانیه عبور کرد. اختلاف زمان نفر اوّل و آخر چقدر بوده است؟جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۸- یک دانش آموز کلاس هفتم نمره‌های سؤال‌های برگه‌ی امتحان ریاضی خود را به صورت زیر نوشت. نمره‌ی او چند شده است؟جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

روش محاسبه‌ی خود را توضیح دهید.
پاسخ: ابتدا اعداد صحیح را با هم جمع میکنیم مثل(۱ و ۲) سپس اعداد اعشار را با هم جمع میکنیم؛ دوتا ۰/۵ روی هم برابر با یک واحد است و یک ۰/۲۵ و یک ۰/۷۵ نیز روی هم می‌شود یک واحد

۹- در جای خالی یک عدد بنویسید. چند پاسخ مختلف می‌توان نوشت؟
بی‌شمار عدد کوچکتر زا ۵/۰۴ باشد را میتوانیم بنویسیم

جواب تمرین صفحه ۴۷ ریاضی ششم

۱۰- دو دانش آموز عدد ۲۰/۰۵ را به حروف نوشته‌اند. کدام یک بهتر نوشته است؟
پاسخ حمیده: بیست و پنج صدم
در این روش، بیست و پنج صدم با عدد ۰/۲۵ اشتباه می‌شود.
پاسخ سعیده: بیست عدد صحیح و پنج صدم (صحیح)
جواب: پاسخ سعیده بهتر است . اما جواب بهتر از هر دو: بیست ممیز پنج صدم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.