جواب صفحه ۴۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- دانش آموزان جمع، تفریق و ضرب‌های زیر را به صورت‌های مختلف انجام داده‌اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید.
شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام می‌دهید؟ در کلاس با دانش آموزان دیگر در این مورد گفت و گو کنید.

جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششمجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششمجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

۲- ضرب‌های زیر را انجام دهید.جواب فعالیت صفحه ۴۸ ریاضی ششم

چه رابطه‌ای بین عامل‌های ضرب و حاصل ضرب آنها می بینید؟
تعداد ارقام اعشاری حاصل ضرب برابر جمع تعداد ارقام اعشاری عامل‌های ضرب است و عدد حاصل ضرب نیز از ضرب اعداد عامل‌های ضرب به دست می‌آید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.