جواب صفحه ۴۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۴۹ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

۲- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

۳- به کمک شکل‌ها حاصل ضرب‌ها را پیدا کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششمجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی ششم

۱- تقسیم‌های زیر را با توجّه به شکل بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۴۹ ریاضی ششم

۲- حاصل تقسیم‌ها را مانند نمونه با تبدیل به کسر به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی ششم

۳- محمّد می‌خواست یک قطعه چوب به طول ۴/۲ متر را به ۷ قسمت مساوی تقسیم کند. برای اینکه طول هر قطعه را حساب کند، تقسیم ۴/۲÷۷۴/۲÷۷ را به صورت ذهنی انجام داد. او ابتدا ۴۲ تا ۰/۱ را بر ۷ تقسیم کرد، شد ۶ تا ۰/۱ که برابر است با ۰/۶. با توجّه به عبارت زیر، درستی روش او را توضیح دهید.

جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی ششم

به همین ترتیب پاسخ تقسیم روبه رو را انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی ششم

با روش بالا حاصل تقسیم‌های زیر را به صورت ذهنی پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه ۴۹ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.