جواب صفحه ۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

۱- در صف بوفه‌ی مدرسه، رضا نفر چهارم است. اگر تعداد افراد داخل صف عددی زوج و کمتر از ۲۰ باشد، چند نفر می‌توانند پس از رضا در صف باشند؟ (سه جواب مختلف بنویسید) روش خود را توضیح دهید.
عدد زوج و کم تر از بیست یعنی عدد ۱۸ و چون رضا در لیست ما چهارمین نفر است تا عدد ۱۸ میتوانند ۱۶ نفر دیگر بایستند. (۱۶=۴-۲۰)
دو جواب مختلف دیگر:

$$ ۱۴ – ۴ = ۱۰ (ده \ نفر \ دیگر) \\ ۱۰ – ۴ = ۶ (شش \ نفر \ دیگر) $$

 

۲- با کامل کردن الگوی عددی زیر، مضرب‌های ۵ را بنویسید.

الگوی عددی زیر

برای نوشتن مضرب های یک عدد میتوانیم آن را در ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و … ضرب کنیم

نهمین مضرب ۵، چه عددی است؟ 
جواب:  ۴۵

۵۵ چندمین مضرب ۵ است؟
جواب:   مضرب یازدهم
زیرا ۱۱×۵=۵۵

جواب کار در کلاس صفحه ۵ ریاضی ششممضرب‌های ۵ را تا ۱۰۰ بنویسید.

۵ – ۱۰ – ۱۵ – ۲۰ – ۲۵ – ۳۰ – ۳۵ – ۴۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۵۵ – ۶۰ – ۶۵ – ۷۰ – ۷۵ – ۸۰ – ۸۵ – ۹۰ – ۹۵ – ۱۰۰

۳- عددی کوچک‌تر از ۱۰ انتخاب کنید و مضرب‌های آن را بنویسید.عددی کوچک‌تر از ۱۰

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.