جواب صفحه ۵۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۵۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 50

جواب صفحه ۵۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 50 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی دوم دبستان

۱- ۳ مربّع بردارید. ۲ تا از مربّع ها را به ۲ صورت مختلف به ۴ قسمت مثل هم تقسیم کنید. حالا با این ۹ تکّه شکل های مختلف بسازید و مانند نمونه شکلی را که ساخته اید، در قسمت شطرنجی رسم کنید.جواب کار در کلاس صفحه 50  ریاضی دوم دبستان

۲- با رسم برش های لازم، شکل ها را به ۴ قسمت مثل هم تقسیم کنید.جواب کار در کلاس صفحه 50  ریاضی دوم دبستان

۳- ساعت ۲ است. یک ساعت و ربع دیگر ساعت چند است؟ 
جواب: سه و ربع است.

۴- عقربه‌ی بزرگ را بکشید تا ساعت یک ربع مانده به ۴ را نشان دهد.جواب کار در کلاس صفحه 50  ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.