جواب صفحه ۵۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۰ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۰ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

تقسیم‌های زیر را انجام دهید و باقیمانده را مشخّص کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم

 

جواب فعالیت صفحه ۵۰ ریاضی ششم

۱- با کمک ماشین حساب حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم

۲- با توجّه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطه‌ای بین آنها و جابه جایی ممیّز مشاهده می‌کنید؟
به تعداد صفرها ، ممیز به سمت چپ می رود .

۳- به کمک الگو و رابطه‌ای که پیدا کردید حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم

۴- به کمک ماشین حساب درستی تقسیم‌های بالا را بررسی کنید. اگر پاسخ‌های شما نادرست است، در مورد رابطه‌ای که در سؤال ۲ نوشته‌اید تجدید نظر کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم

حاصل ضرب و تقسیم‌های زیر را بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۰ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.