جواب صفحه ۵۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۱ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۱ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- جمع و تفریق‌های زیر را روی محور نمایش دهید. جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی ششم

$$ ۲/۴ + ۱/۷ = \textcolor{#228B22}{۴/۱} \\ ۳/۷-۱/۹ = \textcolor{#228B22}{۱/۸}  $$

۲- جمع و تفریقی را که هر شکل نشان می‌دهد بنویسید.جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی ششم

۳- پاسخ کدام عبارت بزرگ‌تر است؟جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی ششم

۴- حاصل عبارت‌ها را ذهنی به دست آورید.

جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی ششم

۵- خارج قسمت و باقیمانده‌ی هر تقسیم را بنویسید.جواب تمرین صفحه ۵۱ ریاضی ششم

۶- حسین کنار در اتاق ایستاده بود. او با یک متر فلزّی از بالای سر خود تا بالای در را اندازه گرفت؛ قدّ او ۴۳ سانتی‌متر از ارتفاع در کوتاه‌تر است. اگر قدّ او ۱/۵۹ متر باشد، ارتفاع در چقدر است؟
چون ۱ متر ۱۰۰ سانتی متر است ، پس ۴۳ سانتی متر میشود ۰/۴۳

پس در نتیجه با جمع کردن قد حسن و و ارتفاع بالای سرش تا بالای در اندازه کل در را به دست می آوریم :

$$ ۱/۵۹ + ۰/۴۳ = ۲/۰۲ متر $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.