جواب صفحه ۵۲ و ۵۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۵۲ و ۵۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 52 , 53

جواب صفحه ۵۲ و ۵۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 52 , 53 /  جواب درس ۳ ریاضی دوم /

جواب تمرین صفحه ۵۲ و ۵۳ ریاضی دوم دبستان

۱- نیمه‌ی دیگر هر شکل را با توجّه به خطّ تقارن کامل کنید.جواب تمرین صفحه 52 و 53 ریاضی دوم دبستان

۲- سه قسمت دیگر هر شکل را با توجّه به خط‌های تقارن کامل کنید.جواب تمرین صفحه 52 و 53 ریاضی دوم دبستان

۳- زمانی را که هر ساعت نشان می‌دهد، به دو صورت بنویسید.

جواب تمرین صفحه 52 و 53 ریاضی دوم دبستان جواب تمرین صفحه 52 و 53 ریاضی دوم دبستان جواب تمرین صفحه 52 و 53 ریاضی دوم دبستان جواب تمرین صفحه 52 و 53 ریاضی دوم دبستان
یک و نیم
۱:۳۰
ده و ربع
۱۰:۱۵
سه و نیم
۳:۳۰
هشت و ربع
۸:۱۵

۴- زمان‌های زیر را روی هر ساعت نشان دهید.

زمان‌های زیر را روی هر ساعت نشان دهید زمان‌های زیر را روی هر ساعت نشان دهید زمان‌های زیر را روی هر ساعت نشان دهید زمان‌های زیر را روی هر ساعت نشان دهید
یک ربع بعد از ۹ نیم ساعت بعد از هفت یک ربع مانده به ۴ نیم ساعت مانده به ۱۰

۵- با توجّه به شکل سمت چپ که نشان می‌دهد نقطه‌های مشخّص شده وسط ضلع‌ها هستند، سعی کنید مربّع بزرگ را مانند شکل کوچک رسم کنید. به این ترتیب یک شکل نمونه‌ی بزرگ‌تر به دست می‌آید.
شماره‌ی روی نقطه‌ها ترتیب کار شما را نشان می‌دهد. هر تکّه از نمونه‌ی بزرگ‌تر را با یک رنگ، رنگ آمیزی کنید.جواب تمرین صفحه 52 و 53 ریاضی دوم دبستان

۶- الگوهای زیر را ادامه دهید. هر بار الگو را توصیف کنید. الگوهای زیر را ادامه دهید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.