جواب صفحه ۵۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۲ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

کمیته‌ی امداد امام خمینی بسته‌های لوازم التحریر را برای مناطق محروم ارسال می‌کند. مسئول انبار می‌خواهد ۷۴۵ بسته‌ی موجود را برای ارسال به ۳ منطقه به طور مساوی در سه کارتن قرار دهد. در هر کارتن چند بسته قرار می‌گیرد؟ ۲۴۸
چند تا باقی می‌ماند؟ ۱ جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی ششم

اگر ۷ دسته‌ی صدتایی را بین سه کارتن تقسیم کنیم، چند دسته‌ی صدتایی به هر کارتن می‌رسد؟ …۲… چند تا صدتایی باقی می‌ماند؟ …۱…
دسته‌ی صدتایی باقیمانده برابر چند تا ۱۰ تایی است؟ …۱۰…
روی هم چند دسته‌ی ده تایی برای تقسیم کردن داریم؟ …۱۴… به هر کارتن چند تا می‌رسد؟ …۴… چندتا ده تایی می‌ماند؟ …۲…
دسته‌ی ده تایی باقیمانده برابر چند تا یکی است؟ …۲۰… روی هم چند تا یکی برای تقسیم کردن داریم؟ …۲۵…
اگر این یکی‌ها را تقسیم کنیم، به هر کارتن چند تا می‌رسد؟ …۸… چند تا باقی می‌ماند؟ …۱…جواب فعالیت صفحه ۵۲ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.