جواب صفحه ۵۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵۵ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- تقسیم‌ها را انجام دهید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۵ ریاضی ششم

۲- برای اینکه کسرهای ۱۳,۷۹۱۳,۷۹ و ۷۳۷۳ را به عدد اعشاری تبدیل کنیم، صورت را بر مخرج تقسیم می‌کنیم. می‌خواهیم تقسیم‌های زیر را تا دو رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهیم. به همین دلیل ابتدا تعداد رقم‌های اعشاری عدد را با قرار دادن صفر در سمت راست عدد، به دو رقم می‌رسانیم، سپس تقسیم را به طور معمول انجام می‌دهیم.جواب کار در کلاس صفحه ۵۵ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

۱- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۵ ریاضی ششم

۲- تقسیم‌های زیر را تا ۲ رقم اعشار انجام دهید.

جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم۳- ضخامت ۲۰۰ برگ کاغذ ۱۲ میلی متر است. ضخامت یک برگ چند میلی متر است؟ (پاسخ را تا ۲ رقم اعشار به دست آورید).

$$ ۱۲ ÷ ۲۰۰ = ۰/۰۶ $$

ضخامت هر برگ ۰/۰۶ میلی متر است.

جواب این سوال را میتوانید به صورت زیر هم بنویسید. (هر دو روش درست است.)

جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

۴- وقتی یک چرخ روی زمین یک دور می‌زند، به اندازه‌ی محیط خود جلو می‌رود.
یک چرخ ۶۰ دور چرخیده و ۱۱۳/۰۴ متر روی زمین به جلو رفته است.  محیط چرخ را تا ۲ رقم اعشار حساب کنید.جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

محیط چرخ حدودا ۱/۸۸ متر است.

۵- نمره‌های یک دانش آموز پایه‌ی هفتم به صورت زیر است. میانگین نمرات او را حساب کنید.

جواب: میانگین یعنی مجموع اعداد تقسیم بر تعداد آنها
ابتدا نمرات را جمع میکنیم :

$$ ۱۷/۲۵ + ۱۸/۵ + ۱۹/۵ + ۱۵/۷۵ + ۱۶/۲۵ = ۸۷/۲۵ $$

سپس میانگین را به دست می آوریم: جواب تمرین صفحه ۵۵ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.