جواب صفحه ۵۶ و ۵۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۶ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- ابتدا تقسیم بندی محور را کامل کنید، سپس پاسخ تقسیم‌های داده شده را پیدا کنید.

$$ ۴/۵÷۰/۲۵=۱۸ \\ ۴۵÷۲/۵=۱۸ \\ ۴۵۰÷۲۵=۱۸ $$

جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی ششمجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

از مقایسه‌ی این تقسیم‌ها و پاسخ‌هایشان چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
در هر تقسیمی ، اگر مقسوم و مقسوم علیه در عددی ثابت ضرب بشوند ؛ خارج قسمت ( جواب تقسیم ) تغییری نمی کند.

۲- حالا تقسیم‌های زیر را انجام دهید.جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی ششم

مقسوم و مقسوم علیه هر بار در چه عددی ضرب شده‌اند؟ 
جواب: ۱۰ و ۱۰۰
خارج قسمت و باقیمانده چه تغییری کرده‌اند؟
جواب: خارج قسمت ثابت است ولی باقیمانده به ترتیب در اعداد ۱۰ و ۱۰۰ ضرب شده است.

۳- اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی غیر از ۱۰ یا ۱۰۰ ضرب کنیم، آیا باز هم همان نتیجه‌های بالا به دست می‌آید؟ بله
آزمایش کنید.جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی ششم

از این فعّالیت نتیجه می‌گیریم اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم خارج قسمت تغییر نمی‌کند ولی باقیمانده در آن عدد ضرب می‌شود.

۴- برای اینکه مقسوم علیه‌های تقسیم‌های زیر را به عدد صحیح تبدیل کنید، مقسوم و مقسوم علیه را در چه عددی ضرب می‌کنید؟ تقسیم‌های جدید را بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی ششم

۵- با توجّه به تقسیم انجام شده، خارج قسمت و باقیمانده‌ی تقسیم دیگر را بدون تقسیم کردن پیدا کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۷ ریاضی ششم

با توجّه به این ویژگی تقسیم، می‌توانیم تقسیم‌هایی را که مقسوم علیه اعشاری دارند، به تقسیمی که مقسوم علیه آن عددی طبیعی است، تبدیل کنیم. نمونه‌ی زیر را ببینید. در این تقسیم خارج قسمت تا یک رقم اعشار مورد نظر است. به نحوه‌ی پیشروی در تقسیم نیز توجّه کنید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۷ ریاضی ششمچرا مقسوم و مقسوم علیه در ۱۰۰ ضرب شده است؟
جواب: چون مقسوم علیه دو رقم اعشار دارد پس در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا اعشار مقسوم علیه از بین برود.

توضیح دهید چگونه پاسخ‌های تقسیم اوّل را از روی پاسخ‌های تقسیم دوم به دست می‌آوریم.
خارج قسمت تقسیم اول و دوم باید برابر باشد ، فقط باقی مانده تقسیم دوم را باید به عددی که مقسوم در آن ضرب شده است ، جواب: تقسیم کنیم تا باقی مانده تقسیم اول بدست آید.

جواب کار در کلاس صفحه ۵۷ ریاضی ششم

  ۱- تقسیم‌های زیر را تا یک رقم اعشار در خارج قسمت ادامه دهید.جواب کار در کلاس صفحه ۵۷ ریاضی ششم

۲- به کمک ماشین حساب خارج قسمت تقسیم زیر را تا ۲ رقم اعشار (با حذف بقیه‌ی رقم‌های اعشار) بنویسید. سپس به کمک ماشین حساب باقیمانده‌ی تقسیم راپیدا کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۵۷ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.