جواب صفحه ۵۷ و ۵۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۵۷ و ۵۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 57 و 58

جواب صفحه ۵۷ و ۵۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 57 و 58 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۵۷ ریاضی دوم دبستان

هر کس ۱۰ سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک بدهد، می‌تواند یک سکّه‌ی ۱۰ ریالی تحویل بگیرد.

جواب فعالیت صفحه 57  ریاضی دوم دبستان

۱- اگر علی ۲۰ سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک بدهد، چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی می‌گیرد؟ ۲ سکه‌ی ۱۰ ریالی 
۲- زهرا ۸۰ سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک داده است، چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی تحویل می‌گیرد؟ ۸ سکه‌ی ۱۰ ریالی 
۳- حسین ۱۰ تا سکّه‌ی ۱۰ ریالی به بانک داد، بانک می‌تواند چه سکّه‌ای به او بدهد؟ ۱ سکه ۱۰۰ ریالی 
۴- اگر فاطمه ۱۰۰ تا سکّه‌ی ۱ ریالی به بانک تحویل دهد، بانک چند سکّه‌ی ۱۰ ریالی به او می‌دهد؟ ۱۰ سکه ی ۱۰ ریالی

بانک می‌تواند در مقابل ۱۰۰ تا سکّه‌ی ۱ ریالی یک سکّه‌ی ۱۰۰ ریالی بدهد.جواب فعالیت صفحه 57  ریاضی دوم دبستان

جواب الگویابی کن صفحه ۵۷ ریاضی دوم دبستان

الگوهای عددی را ادامه دهید.

جواب الگویابی کن صفحه 57  ریاضی دوم دبستان
۴_ ۸ _ ۱۲ _ ۱۶ _ ۲۰ _ ۲۴ _ ۲۸ _ ۳۲ _ ۳۶

جواب الگویابی کن صفحه 57  ریاضی دوم دبستان
۳ _ ۶ _ ۹ _ ۱۲ _ ۱۵ _ ۱۸ _ ۲۱ _ ۲۴

جواب الگویابی کن صفحه 57  ریاضی دوم دبستان
۷ _ ۱۴ _ ۲۱ _ ۲۸ _ ۳۵ _ ۴۲ _ ۴۹ _ ۵۶ _ ۶۳

جواب تمرین صفحه ۵۸ ریاضی دوم دبستان

۱ روی محور زیر عددها را بنویسید.جواب تمرین صفحه 58 ریاضی دوم دبستان

۲ با توجّه به محور بالا جاهای خالی را کامل کنید.جواب تمرین صفحه 58 ریاضی دوم دبستان

۳ ارزش سکّه‌های هر قسمت را بنویسید.
در این تمرین ابتدا سکه های بزرگ تر را میشماریم سپس سکه های کوچک تر را میشماریمجواب تمرین صفحه 58 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۵۸ ریاضی دوم دبستان

ابتدا عددهای ساعت را کامل کنید. سپس به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.
۱- ۳۰ دقیقه بعد از ساعت ۱۲:۰۰ چه ساعتی است؟ دوازده و نیم 
۲- ۱۵ دقیقه بعد از ساعت ۶:۰۰ چه ساعتی است؟ شیش و ربع
۳- ۱۰ دقیقه بعد از ساعت ۲:۲۰ چه ساعتی است؟ دو و نیمجواب کامل کن صفحه 58 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.