جواب صفحه ۵۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- نوشتن کسرهای مساوی ۲/۳ را ادامه دهید.

جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششم

توضیح دهید که کسرهای مساوی مثال زیر چگونه به دست آمده‌اند.
جواب: در بالا صورت و مخرج را در اعداد ۲ و ۳ و ۴ و … ضرب کردیم ؛ در اینجا در اعداد ۱۰ و ۱۰۰ و۱۰۰۰ و…جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششم

۲- در فعّالیت‌های پیش دیدید که اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب کنیم، خارج قسمت تغییری نمی‌کند. چه ارتباطی بین این مطلب و نوشتن کسرهای مساوی می‌بینید؟ توضیح دهید.جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششمجواب: کسر یعنی تقسیم صورت بر مخرج و در نوشتن کسرهای مساوی در واقع داریم مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد ضرب می‌کنیم بنابراین حاصل کسر (تقسیم) تغییری نمی‌کند.

۳- با توجّه به تساوی‌های بالا، پاسخ تقسیم‌ها را مانند نمونه پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششم

۴- همچنین می‌توانید عددهای اعشاری را به کسر تبدیل کنید و پاسخ را از راه تقسیم کسرها، به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۵۸ و ۵۹ ریاضی ششم

۱- پاسخ تقسیم‌ها را از دو روش پیدا کنید.

جواب فعالیت صفحه ۵۸ ریاضی ششم

۲- کدام یک از تقسیم‌ها درست انجام شده است؟ پاسخ‌های نادرست کدام‌اند؟ چرا؟

جواب کار در کلاس صفحه ۵۸ و ۵۹ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.