جواب صفحه ۵۹ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۵۹ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 59

جواب صفحه ۵۹ و ۶۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 59 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۵۹ ریاضی دوم دبستان

۱- سعیده از مادرش تعدادی سکّه گرفت. او می‌خواست بداند چقدر پول دارد. پول‌هایش را به مدرسه برد و مانند شکل زیر روی میز قرار داد.

جواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم دبستان

او با دسته‌های صدتایی، ده تایی و یکی که از آموزگار گرفته بود، همان عدد را به‌صورت زیر درست کرد و به معلّم خود نشان داد.

جواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم دبستان

امّا آموزگار یک وسیله‌ی دیگر به کلاس آورده بود. به سعیده گفت: حالا از چرتکه استفاده کن و با انداختن مهره در میله همان عدد را درست کن. سعیده هم دست به کار شد. جواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم دبستانآموزگار از او خواست با کامل کردن جدول، عدد را بسازد تا کم کم متوجّه شود که چقدر پول دارد. سعیده عدد را از جدول خارج کرد و نوشت: ۲۳۱

موزگار هم این عدد را برایش خواند و گفت: دویست و سی و یکجواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم دبستان۲- آموزگار دسته‌های صدتایی، ده تایی و یکی را به گروه‌های ۲ نفره‌ی کلاس داد. سپس از آن‌ها خواست به تعداد دسته‌هایی که او می‌گوید، از هر کدام بردارند و یک عدد درست کنند. شما هم این عددها را درست کنید و در جدول ارزش مکانی قرار دهید. سپس عدد را از جدول خارج کرده و با رقم و با حروف بنویسید.

۳ دسته‌ی صدتایی ۴ دسته‌ی ده تایی و ۷ تا یکی.
به عدد: ۳۴۷
به حروف: سیصد و چهل و هفتجواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم دبستان

۵ دسته‌ی صدتایی ۳ دسته‌ی ده تایی و ۴ تا یکی.
به عدد: ۵۳۴
به حروف: پانصد و سی و چهارجواب فعالیت صفحه 59 ریاضی دوم دبستان

۳- الگوها را ادامه دهید.

۱۰۰ , ۲۰۰ , ۳۰۰ , ۴۰۰ , ۵۰۰ , ۶۰۰ , ۷۰۰ , ۸۰۰ , ۹۰۰

صد، دویست، سیصد، چهارصد، پانصد، ششصد، هفتصد، هشتصد، نهصد

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.