جواب صفحه ۵۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۵۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- گنجایش حوضی ۳۵۶ لیتر است. اگر در هر دقیقه ۸/۹ لیتر آب وارد حوض شود، پس از چند دقیقه حوض پر می‌شود؟جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی ششمجواب: پس از ۴۰ دقیقه حوض پر میشود.

۲- اشتباه تقسیم‌های زیر را مشخّص کنید. صورت درست آنها را بنویسید.

جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی ششم

۳- در یک منطقه‌ی روستایی ۱۵۵۷۵ رأس گوسفند وجود دارد. برای واکسن زدن به هر رأس گوسفند ۰/۱۳ سی سی مایع واکسن لازم است. چند سی سی از این مایع برای گوسفندان این منطقه نیاز است؟ (برای یافتن راه حل می‌توانید عددهای مسئله را ساده‌تر کنید.) جواب:

$$ ۰/۱۳ × ۱۵۵۷۵ = ۲۰۲۴/۷۵ سی \ سی $$

اگر مایع در شیشه‌هایی با گنجایش ۶۵۰ سی سی باشد، تعیین کنید چند شیشه برای واکسن زدن به گوسفندان آن منطقه لازم است. جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی ششمجواب:۴ شیشه برای واکس زدن به گوسفندان لازم است.

۴- در یک کارخانه‌ی سازنده‌ی قطعه‌های اتومبیل، قطعه‌ای ساخته می‌شود که جرم آن ۳۲/۸ گرم است. اگر جرم کلّ تولید یک روز این کارخانه ۱۳/۹۴ کیلوگرم باشد، در این روز چند قطعه ساخته شده است؟جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی ششم

 

۵- پاسخ تقسیم‌های زیر را به طور ذهنی به دست آورید.جواب تمرین صفحه ۵۹ ریاضی ششم

۶- در جواب‌های مختلفی می‌توان نوشت تا تساوی درست باشد. سه پاسخ متفاوت بنویسید.
جواب: برای درک بهتر ؛ ۱/۴ را تقریبا ۱ میگیریم. حالا ۱ را باید تقسیم بر عددی کنیم که جوابش بیشتر از ۲ شود . نتیجه می گیریم که ۱ باید تقسیم بر عددی کمتر از خودش شود ، مثال ۰/۱ ها و ۰/۰۱ ها و…
البته هر عددی که از ۰/۷کمتر باشد جواب است. چون ۰/۷ ÷ ۱/۴ می شود ۲ . پس باید عدد از ۰/۷ کمتر باشد تا نامساوی درست باشد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.