جواب صفحه ۶ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 6

جواب صفحه ۶ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 6 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب فعالیت صفحه ۶ ریاضی دوم دبستان

۱- برای شمارش شکل‌ها، دسته‌های ده تایی جدا کنید و با کامل کردن جدول، تعداد شکل‌ها را بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۶ ریاضی دوم دبستان

۲ ده‌تایی و ۳ یکی را به صورت ۲۳ می‌نویسیم و می‌خوانیم: بیست و سه
عدد ۴۷ یعنی ۴ ده تایی و ۷ یکی.
می‌توانیم این عدد را در جدول قرار دهیم.
به عددهای ۲۳ و ۴۷ عددهای ۲ رقمی می‌گوییم. رقم‌های هر کدام را نام ببرید.
در ۲۳ ؛ در رقم های ۲ و ۳
در ۴۷ ؛ در رقم های ۴ و ۷

۲- با رقم‌های ۳ و ۵ هر چقدر می‌توانید عدد دو رقمی بنویسید.

۵۵-۵۳-۳۳-۳۵

۲ عدد دو رقمی نوشتید یا ۴ عدد دو رقمی؟ توضیح دهید و در این مورد در کلاس گفت‌و‌گو کنید. ۴ عدد دورقمی
حالا با رقم‌های ۷ و ۴ عددهای دو رقمی بنویسید.

۷۷-۷۴-۴۴-۴۷

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.