جواب صفحه ۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی۱ ششم /

۱- در جدول مقابل، خانه‌های اعداد زوج را رنگ کنید. جواب: جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم

خانه‌هایی که رنگ نشدند چه اعدادی را نشان می‌دهند؟
جواب: اعداد فرد

رقم یکان اعداد زوج، چه رقم‌هایی هستند؟
جواب: ۸,۶,۴,۲,۰

آیا رقم دهگان اعداد زوج، همیشه زوج است؟
جواب: خیر ، مانند ۵۲ که رقم دهگان فرد است.

آیا رقم دهگان اعداد فرد، همیشه فرد است؟
جواب: خیر ، مانند ۴۵ که رقم دهگان آن زوج است.

چگونه می‌توان زوج یا فرد بودن یک عدد را مشخّص کرد؟
جواب: اگر رقم یکان زوج باشد، عدد زوج و اگر رقم یکان فرد باشد، عدد فرد است.

 

۲- در جدولی مانند جدول سؤال ۱، اعداد ۱ تا ۱۰۰ را بنویسید و مضرب‌های ۳ و ۵ را با رنگ کردن مشخّص کنید.مضرب‌های ۳ و ۵
سؤالی را در مورد این جدول طرح کنید و از دوستانتان بخواهید به آن پاسخ دهند.
جواب: آیا مضرب های یک عدد ، بر آن عدد بخش پذیر است؟ بله

۳- با توجّه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو را رسم و جدول را کامل کنید.
شکل (۴)
جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم
رابطه‌ای بین تعداد

چه رابطه‌ای بین تعداد مربعّ‌ها و شماره‌ی شکل‌ها وجود دارد؟ پاسخ خود را با پاسخ هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.
جواب: تعداد مربع ها ۲ تا بیشتر از ۳ برابر شماره شکل است.

– رابطه‌ی خود را با قرار دادن 🟪 به جای تعداد مربّع‌ها 🔵 و به جای شماره‌ی شکل‌ها بنویسید.جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم

۴- با توجّه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکعّب ساخته می‌شود؟با توجّه به الگوی زیر، شکل چهارم الگو با چند مکعّب ساخته می‌شود

 

شکل چندم با ۲۵ مکعّب ساخته می‌شود؟
جواب: شکل هشتم زیرا: جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم
رابطه‌ی بین تعداد مکعّب‌ها و شماره‌ی شکل‌ها را بنویسید.
جواب:  ۱+ (۳ × شماره‌ی شکل) – تعداد مربع

۵- فاطمه در صف ۳۱ نفره‌ی مدرسه، نفر وسط است. درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر دلیل مشخّص کنید.
فاطمه نفر وسط هست بنابراین از ۳۰ نفر دیگر، ۱۵ نفر قبل از او و ۱۵ نفر بعد از او هستند. چون ۱۵ نفر قبل از فاطمه هست پس خودش نفر شانزدهم است.جواب تمرین صفحه ۶ ریاضی ششم فاطمه نفر پانزدهم صف است. نادرست❌
۱۵ نفر قبل از فاطمه و ۱۵ نفر بعد از فاطمه در صف هستند. درست✔
۱۵ نفر قبل از فاطمه و ۱۶ نفر بعد از فاطمه در صف هستند. نادرست❌
فاطمه نفر شانزدهم صف هست. درست✔

۶- به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۱۲ مضرب چه اعدادی می‌تواند باشد؟
جواب:  ۱۲ ، ۶ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱

 ۱۵ مضرب چه اعدادی می‌تواند باشد؟
جواب:  ۱۵ ، ۵ ، ۳ ، ۱
مضرب: عددی که از حاصل ضرب دو عدد به دست می آید

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.