جواب صفحه ۶۰ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 60

جواب صفحه ۶۰ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 60 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب صفحه ۶۰ ریاضی دوم ابتدایی

اکنون برای درست کردن عددهای مختلف می‌توانیم از یکان، دهگان و صدگان استفاده کنیم.جواب صفحه 60 ریاضی دوم ابتدایی

جواب کار در کلاس صفحه ۶۰ ریاضی دوم دبستان

عددی را که هر شکل نشان می‌دهد، در جدول قرار دهید و سپس با رقم و حروف بنویسید. جواب کار در کلاس صفحه 60 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.