جواب صفحه ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۶۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ ریاضی ششم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۶۰ ریاضی ششم

جواب فصل سوم ریاضی ششم /

۱- تقسیم زیر را حل کنید و مراحل آن را توضیح دهید.

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۶۰ ریاضی ششمجواب: ۱- خط ممیز را رسم می‌کنیم.
۲- ۲۶ را بر سه تقسیم میکنیم ، ۲۴ را از ۲۶ کم میکنیم
۳- چون به ممیز رسیدیم ، یک ممیز در خارج قسمت میگذاریم
۴- ۹ را پایین می آوریم و ۲/۹ را بر ۳ تقسیم میکنیم و ۲/۷ را از ۲/۹ کم میکنیم.
۵- باقیمانده ۰/۲ را مینویسیم.

۲- توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به ۱۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ تبدیل می شود به عدد اعشاری تبدیل می‌کنید.
جواب: ابتدا کسری مساوی با کسر داده می‌نویسیم که مخرج آن ۱۰، ۱۰۰۰ و … باشد و سپس آن را به صورت اعشاری می‌نویسیم.

۳- توضیح دهید چگونه کسری را که مخرجش به ۱۰ یا ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ تبدیل نمی‌شود به عدد اعشاری تبدیل می‌کنید.
جواب: صورت را بر مخرج تقسیم می‌کنیم و خارج قسمت را تا چند رقم اعشار حساب می‌کنیم.

۴- توضیح دهید چگونه دو عدد اعشاری را در هم ضرب می‌کنید.
جواب: ابتدا دو عدد را بدون اعشار در هم ضرب می‌کنیم و سپس به تعداد اعشار هر دو عدد، از سمت راست می‌شماریم و اعشار می‌زنیم.

جواب تمرین صفحه ۶۱ و ۶۲ ریاضی ششم

۱- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی ششم

۲- نزدیک‌ترین عدد اعشاری به ۱۰۰ را بنویسید که رقم هزارم آن ۴، رقم صدم نصف هزارم، رقم دهم آن ۹ باشد و در این عدد هیچ رقمی تکرار نشده باشد. ۱۰۳/۹۲۴جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی ششم

۳- فاصله‌ی دو تیر دروازه‌ی فوتبال ۷/۳۳ متر است، فاصله‌ی یک تیر دروازه تا نقطه‌ی وسط دروازه چقدر است؟جواب تمرین صفحه ۶۱ ریاضی ششم

۴- یک باغچه‌ی مستطیل شکل به طول ۴/۵ متر و عرض ۱/۸ متر است. اگر بخواهیم دور این باغچه توری فلزّی به عرض ۵۰ سانتی متر بکشیم چند متر توری به عرض ۵۰ سانتی‌متر نیاز داریم؟

$$  محیط \ مستطیل =۲×(۴/۵+۱/۸)=۲×۶/۳=۱۲/۶ $$

مساحت توری مورد نیاز چند مترمربّع است؟

$$ ۰/۵ متر = ۵۰ سانتی‌متر \\  مساحت \ توری = طول × عرض \implies =۱۲/۶ × ۰/۵ = ۶/۳ \implies ۱۲/۶ × ۰/۵ = ۶/۳ متر‌مربع $$

۵- یک بطری آب میوه‌ی خانواده ۱/۵ لیتر آب میوه دارد. آب میوه را در ۶ لیوان به طور مساوی تقسیم کردیم.
در هر لیوان چقدر آب میوه ریخته شده است؟

جواب تمرین صفحه ۶۱ و 62 ریاضی ششم

جواب: در هر لیوان ۰/۲۵ لیتر آب ریخته شده است.

مقدار آب میوه‌ی هر لیوان چند سانتی متر مکعّب است؟
جواب: هر لیتر برابر ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب است برای تبدیل واحد بزرگتر به کوچکتر باید آن را ضرب کنیم:

$$ ۰/۲۵×۱۰۰۰=۲۵۰ $$

۶- تقسیم‌های زیر را انجام دهید.جواب تمرین صفحه ۶۱ و ۶۲ ریاضی ششم

۷- به کمک ماشین حساب تقسیم‌های زیر را تا ۲ رقم اعشار انجام دهید. سپس باقیمانده را پیدا کنید.جواب تمرین صفحه ۶۱ و ۶۲ ریاضی ششم

۸- تقسیم‌های زیر را به صورت ذهنی پاسخ دهید.

تقسیم‌های زیر را به صورت ذهنی پاسخ دهید.

۹- کسرها را تا حدّ امکان ساده کنید.تقسیم‌های زیر را به صورت ذهنی پاسخ دهید.

جواب معما و سرگرمی صفحه ۶۲ ریاضی ششم

حاصل ضرب ها را به کمک ماشین حساب بهدست آورید. 

جواب معما و سرگرمی صفحه 62 ریاضی ششم

توضیح دهید حاصل ضربهای ردیفهای آخر را چگونه به دست آوردید.
پاسخ: طبق الگو هایی که تکرار میشود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.