جواب صفحه ۶۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 62

جواب صفحه ۶۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 62 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب حل مسئله‌ صفحه ۶۲ ریاضی دوم دبستان

۱- با سه کارت که روی آن‌ها رقم‌های ۲ و ۳ و ۵ نوشته شده است، تمام عددهای سه رقمی را که می‌توان ساخت، درست کنید و مانند نمونه بنویسید. چند عدد سه رقمی درست شد؟جواب حل مسئله‌ صفحه 62 ریاضی دوم دبستان

۲- حالا با سه کارت که روی آن‌ها رقم‌های ۷ و ۰ و ۹ نوشته شده است، تمام عددهای سه رقمی را که می‌توان ساخت، درست کنید. جواب حل مسئله‌ صفحه 62 ریاضی دوم دبستان

این بار چند عدد سه رقمی درست شد؟ ۴ عدد 
در هر دو حالت ۳ کارت داشتیم. چرا تعداد عددهای سه رقمی کمتر از مسئله‌ی قبلی است؟
جواب: چون صفر قبل از عدد خوانده نمیشود و در نتیجه اعدادی که با صفر شروع میشوند حذف میشود

جواب الگویابی کن صفحه ۶۲ ریاضی دوم دبستان

۱- الگوها را ادامه دهید.جواب الگویابی کن صفحه 62 ریاضی دوم دبستان۲- هر شکل از چند کاشی مربّع شکل درست شده است؟ الگوی آن را ادامه دهید. جواب الگویابی کن صفحه 62 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.