جواب فعالیت های صفحه ۶۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت های صفحه ۶۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 62 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت های صفحه ۶۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 62 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم / فعالیت ۲-۴ و ۲-۵ صفحه ۶۲ فیزیک یازدهم ریاضی

فعالیت ۲-۴ صفحه ۶۲ فیزیک یازدهم ریاضی

به کمک یک باتری، سیم‌های رابط، لامپ کوچک، ولت سنج و کلید، مداری همانند شکل روبه رو درست کنید. قبل از بستن کلید عددی را که ولت سنج نشان می‌دهد بخوانید. سپس کلید را ببندید و دوباره عددی را که ولت سنج نشان می‌دهد بخوانید. در کدام حالت ولت سنج عدد بزرگ‌تری را نشان می‌دهد؟ چرا؟
در ادامه با علت تفاوت این دو عدد آشنا خواهید شد.فعالیت ۲-۴ صفحه ۶۲ فیزیک یازدهمپاسخ: قبل از زدن کلید عددی که ولت سنج نشان میدهد دقیقاً برابر نیروی محرکه مولد است اما وقتی کلید زده میشود و جریان ایجاد میگردد ولت سنج مقدار کمتری را نشان خواهد داد که به علت اتلاف انرژی داخل باتری میباشد.

فعالیت ۲-۵ صفحه ۶۲ فیزیک یازدهم ریاضی

میدان الکتریکی درون باتری از پایانه مثبت به سمت پایانه منفی است. توضیح دهید چرا وقتی از پایانه مثبت باتری به سمت پایانه منفی آن می‌رویم، پتانسیل کاهش می‌یابد و بالعکس.
پاسخ: زیرا با حرکت در جهت میدان، پتانسیل الکتریکی کاهش و با حرکت در خلاف جهت میدان، پتانسیل الکتریکی افزایش می‌یابد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.