جواب صفحه ۶۳ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 63

جواب صفحه ۶۳ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 63 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

حذف حالت‌های نامطلوب صفحه ۶۳ ریاضی دوم دبستان

۱- با کارت‌های رقم‌های ۴، ۳ و ۹ تمام عددهای سه رقمی را بسازید و بنویسید.حذف حالت‌های نامطلوب صفحه 63 ریاضی دوم دبستان

۹۴۳ – ۹۳۴ – ۴۹۳ – ۴۳۹ – ۳۹۴ – ۳۴۹

بین عددهایی که نوشته‌اید، عددی بنویسید که:
الف) کوچک‌ترین عدد باشد. ۳۴۹
ب) رقم دهگان آن بیشتر از رقم یکان باشد و رقم صدگان کمتر از رقم یکان باشد. ۳۴۹
ج) رقم صدگان کمتر از رقم یکان باشد. ۴۳۹-۳۹۴-۳۴۹

۲- تمام عددهای سه رقمی را که با رقم های ۲ و ۴ و ۶ می توان نوشت، بنویسید به گونه ای که جمع رقم های یکان و صدگان آن برابر رقم دهگان باشد. این مسئله چند جواب دارد؟ ۴۶۲ – ۲۶۴

حذف حالت‌های نامطلوب صفحه 63 ریاضی دوم دبستان

جواب کامل کن صفحه ۶۳ ریاضی دوم دبستان

به سؤال‌های زیر جواب دهید.
– ۵ دقیقه بعد از ساعت ۲:۲۵ چه ساعتی است؟ ۲:۳۰ – دو و نیم 
– ۱۰ دقیقه بعد از ساعت ۱۰:۰۵ چه ساعتی است؟ ۱۰:۱۵ – ده و ربع
– ۱۵ دقیقه بعد از ساعت ۷:۴۵ چه ساعتی است؟ ۸ – هشت
– نیم ساعت بعد از ساعت ۳:۳۰ چه ساعتی است؟ ۴ – چهار
– یک ربع بعد از ساعت ۴:۱۵ چه ساعتی است؟ ۴:۳۰ – چهار و نیم جواب کامل کن  صفحه 63 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.