جواب صفحه ۶۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 64

جواب صفحه ۶۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 64 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی دوم دبستان

۱- عددی را که شکل زیر نشان می‌دهد، در جدول ارزش مکانی نشان دهید و آن را از جدول خارج کنید.جواب فعالیت صفحه 63 ریاضی دوم دبستان

هر بار یک دسته‌ی ده تایی اضافه کنید و جدول‌های بعدی را کامل کنید.جواب فعالیت صفحه 63 ریاضی دوم دبستان

حالا به همین ترتیب، بدون جدول ارزش مکانی و با اضافه کردن دسته‌های ده تایی الگوی عددی را ادامه دهید.

۱۳۰ _ ۱۴۰ _ ۱۵۰ _ ۱۶۰ _ ۱۷۰ _ ۱۸۰ _ ۱۹۰ _ ۲۰۰ _ ۲۱۰

۲- عددی را که چرتکه نشان می‌دهد، در جدول بنویسید و از آن خارج کنید.2- عددی را که چرتکه نشان می‌دهد، در جدول بنویسید و از آن خارج کنید.

حالا با اضافه کردن مهره‌ی صدتایی در چرتکه، جدول‌های ارزش مکانی بعدی را کامل کنید.جواب کامل کن  صفحه 63 ریاضی دوم دبستان

حالا بدون جدول ارزش مکانی به همین ترتیب با اضافه کردن مهره‌های ۱۰۰ تایی الگوی عددی را ادامه دهید.

۲۰۰ _ ۳۰۰ _ ۴۰۰ _ ۵۰۰ _ ۶۰۰ _ ۷۰۰ _ ۸۰۰ _ ۹۰۰

روی محور اعداد زیر، عددهای ۳۰۰ و ۷۰۰ و ۹۰۰ را نشان دهید.
جواب کامل کن  صفحه 63 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.