جواب صفحه ۶۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

۱- مانند نمونه، با یک کاغذ شفّاف، هر یک از شکل‌های زیر را نیم دور (۱۸۰ درجه) حول (دور) نقطه‌ی داده شده بچرخانید و قرینه‌ی آنها را پیدا کنید.
جواب با رنگ سبز مشخص شده. است.جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی ششم

۲- فعّالیت قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.
جواب با رنگ سبز مشخص شده. است. جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی ششم

۳- کدام تصویرهای زیر، یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخّص شده را نشان می‌دهند؟
جواب فعالیت صفحه ۶۴ ریاضی ششمجواب: زیرا رنگ‌ها هم اندازه نیستند و نمی‌توانند قرینه هم باشند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.