جواب صفحه ۶۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 65

جواب صفحه ۶۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 65 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی دوم دبستان

۱- از عدد ۱۰۳ تا ۱۱۴ را یکی یکی بنویسید.

۱۰۳ _ ۱۰۴ _ ۱۰۵ _ ۱۰۶ _ ۱۰۷ _ ۱۰۸ _ ۱۰۹ _ ۱۱۰ _ ۱۱۱ _ ۱۱۲ _ ۱۱۳ _ ۱۱۴

۲- از عدد ۵۳۱ تا ۵۴۲ را یکی یکی بنویسید.

۵۳۱ _ ۵۳۲ _ ۵۳۳ _ ۵۳۴ _ ۵۳۵ _ ۵۳۶ _ ۵۳۷ _ ۵۳۸ _ ۵۳۹ _ ۵۴۰ _ ۵۴۱ _ ۵۴۲

۳- از ۲۳۰ تا ۳۳۰ را ده تا ده تا بنویسید.

۲۳۰ _ ۲۴۰ _ ۲۵۰ _ ۲۶۰ _ ۲۷۰ _ ۲۸۰ _ ۲۹۰ _ ۳۰۰ _ ۳۱۰ _ ۳۲۰ _ ۳۳۰

۴- از ۲۰۰ تا ۹۰۰ را صد تا صد تا بنویسید.

۲۰۰ _ ۳۰۰ _ ۴۰۰ _ ۵۰۰ _ ۶۰۰ _ ۷۰۰ _ ۸۰۰ _ ۹۰۰

جواب تقریب بزن صفحه ۶۵ ریاضی دوم دبستان

عددهای زیر را مانند نمونه (با حذف رقم یکان و قراردادن صفر به جای آن) به‌صورت تقریبی بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه 65 ریاضی دوم دبستان عددهای زیر را با حذف رقم یکان و دهگان و قرار دادن صفر به جای آن‌ها به‌صورت تقریبی بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه 65 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.