جواب صفحه ۶۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۵ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۵ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۵ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

جواب جای خالی صفحه 65 ریاضی ششم

وقتی شکلی به اندازه‌ی …۱۸۰درجه… حول نقطه‌ای بچرخد و روی خودش منطبق شود، می‌گوییم شکل …تقارن مرکزی… دارد.

جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی ششم

با تصوّر کردن قرینه‌ی شکل روبه رو نسبت به نقطه‌ی «م»، حدس بزنید قرینه‌ی آن شبیه به کدام یک از شکل‌های زیر می‌شود. 
جواب: با شکل (۴)
درستی حدس خود را با استفاده از کاغذ شفّاف بررسی کنید.

جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۵ ریاضی ششم

۱- قرینه‌ی شکل (۱) نسبت به خطّ تقارن قرمز رنگ را به دست آورید و آن را شکل (۲) بنامید.
جواب در شکل زیر:

۲- قرینه‌ی شکل (۲) نسبت به خطّ تقارن آبی رنگ را شکل (۳) بنامید.
جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی ششم

۳- اکنون قرینه‌ی شکل (۱) را نسبت به نقطه‌ی «م» به دست آورید. شکل حاصل روی کدام شکل افتاد؟
جواب: روی شکل ۳ می افتد.

۴- به کمک شکل بالا، روشی برای پیدا کردن قرینه‌ی یک شکل، نسبت به یک نقطه بیان کنید.
جواب: در آن نقطه دو محور عمود بر هم افقی و عمودی رسم می‌کنیم. ابتدا قرینه شکل را نسبت به یکی از محورها رسم می‌کنیم. اکنون قرینه‌ی شکل دوم را نسبت به محور دیگر رسم می‌کنیم تا قرینه‌ی شکل اول به دست آید.

جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی ششم

مانند نمونه، ابتدا خط‌های افقی و عمودی را رسم کنید و سپس قرینه‌ی هر شکل، نسبت به نقطه‌ی داده شده را به دست آورید.
ابتدا خط افقی و عمودی (خط سبز و آبی) را رسم کنید و سپس قرینه هر شکل را نسبت به تقطه داده شده را به دست آوریدجواب کار در کلاس صفحه ۶۵ ریاضی ششم

جهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.