جواب صفحه ۶۶ و ۶۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۶ و ۶۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۶ و ۶۷ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۶ و ۶۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۶ و ۶۷ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

در هر کدام از شکل‌های زیر، اگر شکل را حول نقطه‌ی مشخّص شده، ۱۸۰ درجه (نیم دور) بچرخانیم، قرینه‌ی شکل روی خودش منطبق می‌شود. به این نقطه، مرکز تقارن می‌گویند.

جواب فعالیت صفحه ۶۶ ریاضی ششم

۱- در هریک از شکل‌های زیر، ابتدا حدس بزنید نقطه‌ی مشخّص شده مرکز تقارن شکل است یا نه. سپس درستی حدس خود را بررسی کنید.
جواب: در لوزی درست نیست زیرا وقتی آن را بچرخانیم، قرینه‌ی شکل روی خودش منطبق نمی‌شود

جواب فعالیت صفحه ۶۶ ریاضی ششم

۲- در کدام یک از شکل‌های زیر، نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن نیست؟
جواب: ذوزنقه۲- در کدام یک از شکل‌های زیر، نقطه‌ی مشخّص شده، مرکز تقارن نیست؟

۳- خانم جلالی، با استفاده از کاغذ شفّاف، قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به نقطهٔ «ب» پیدا کرد و از دانش آموزان خواست قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را با روش دیگری پیدا کنند.

با استفاده از کاغذ شفّاف

صفحه ۶۷ ریاضی ششم ابتدایی 👇

چند دانش آموز روش‌های زیر را پیشنهاد کرده‌اند.
علی: قرینه‌ی «آ» را نسبت به محور عمودی (قرمز) به دست آورد و آن را «ب» نامید. سپس قرینه‌ی نقطه‌ی «پ» را نسبت به محور افقی (آبی) پیدا کرد و آن را «ت» نامید. اکنون نقطه‌ی «ت» قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» است.

صفحه 67 ریاضی ششم ابتدایی

محمّدمهدی: نقطه‌ی «آ» را با خط کش به نقطه‌ی «ب» وصل کرد و به همان اندازه ادامه داد و قرینه‌ی آن را پیدا کرد.صفحه 67 ریاضی ششم ابتدایی
سبحان: با شمردن مربّع‌ها از نقطه‌ی «آ» سه واحد به سمت راست و یک واحد به سمت پایین رفت تا به نقطه‌ی «ب» رسید. سپس از نقطه‌ی «ب» یک واحد به سمت پایین و سه واحد به سمت راست حرکت کرد تا قرینه‌ی «آ» را پیدا کند.

صفحه 67 ریاضی ششم ابتدایی

الف) روش‌های بالا را با هم مقایسه کنید.
جواب: تمام روش های بالا درست است، اما جوابی که سبحان انتخاب کرده است بهتر از بقیه میباشد. چون سریعتر به جواب میرسد اما از این روش تنها میتوان در صفحه شترنجی از آن استفاده کرد.

ب) توضیح دهید چگونه قرینه‌ی پاره خطّ «آ ب» سبت به نقطه‌ی «م» را پیدا کردیم.
جواب: ابتدا قرینه‌ی نقاط «آ و ب» را نسبت به نقطه «م» پیدا می‌کنیم و سپس این نقاط را به هم وصل می‌کنیم.صفحه 67 ریاضی ششم ابتدایی

پ) قرینه‌ی شکل‌های زیر را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید. جواب کار در کلاس صفحه ۶۷ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.