جواب صفحه ۶۸ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۶۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 68

جواب صفحه ۶۸ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 68 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۶۸ ریاضی دوم دبستان

 ۱- به کمک محور جمع و تفریق‌ها را انجام دهید.جواب کار در کلاس  صفحه 68 ریاضی دوم دبستان

۲- ابتدا محور را کامل کنید، سپس به کمک آن جواب جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید.جواب کار در کلاس  صفحه 68 ریاضی دوم دبستان

جواب کار در کلاس  صفحه 68 ریاضی دوم دبستان

۳- جمع و تفریق‌ها را با استفاده از جدول صفحه‌ی قبل یا به صورت ذهنی انجام دهید.جواب کار در کلاس  صفحه 68 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.