جواب صفحه ۶۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۸ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۶۷ و ۶۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۸ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

جواب کار در کلاس صفحه ۶۷ و ۶۸ ریاضی ششم

۱- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید تا هر شکل، تقارن مرکزی داشته باشد.جواب کار در کلاس صفحه ۶۷ ریاضی ششم

۲- مانند نمونه، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.صفحه ۶۸ ریاضی ششم

۳- شکلی را که مرکز تقارن دارد، رنگ کنید. صفحه ۶۸ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۶۸ ریاضی ششم

۱- در شکل زیر، قرینه‌ی نقاط داده شده نسبت به نقطه‌ی «م» را بنویسید. صفحه ۶۸ ریاضی ششم

ژ = قرینه‌ی …ج…
س = قرینه‌ی چ
ش = قرینه‌ی …ح…

…ر… = قرینه‌ی ت
…ز… = قرینه‌ی ث
…ژ… = قرینه‌ی ج

…خ… = قرینه‌ی آ
…د… = قرینه‌ی ب
…ذ… = قرینه‌ی پ

۲- قرینه‌ی هریک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشخّص کنید.صفحه ۶۸ ریاضی ششم صفحه ۶۸ ریاضی ششم صفحه ۶۸ ریاضی ششم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.