جواب صفحه ۶۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی ششم

جواب صفحه ۶۹ ریاضی ششم

جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

۱- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی «م» مرکز تقارن باشد.جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی ششم

۲- جدول زیر را کامل کنید.
جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی ششم

۳- قرینه‌ی هر شکل نسبت به نقطه‌ی داده شده را رسم کنید.
جواب با رنگ سبز مشخص شده. است.

جواب تمرین صفحه ۶۹ ریاضی ششم

۴- شکلی رسم کنید که بیش از دو خطّ تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.
جواب: مثلث متساوی الاضلاع

شکلی رسم کنید

۵- شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی خطّ تقارن ندارد.
جواب: متوازی الاضلاعصفحه ۷۰ ریاضی ششم

۶- شکل‌هایی رسم کنید که نقاط داده شده مرکز تقارن آنها باشند. نقاط داده شده مرکز تقارن آنها باشند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.