جواب صفحه ۷ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 7

جواب صفحه ۷ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 7 / جواب درس ۱ ریاضی دوم  /

جواب تمرین صفحه ۷ ریاضی دوم دبستان

۱- نوشتن عددها را ادامه دهید و جاهای خالی را کامل کنید.

۷۳ _ ۷۴ _ ۷۵ _ ۷۶ _ ۷۷ _ ۷۸ _ ۷۹ _ ۸۰ _ ۸۱ _ ۸۲

سی و هشت _ سی و نه _ چهل _ چهل و یک _ چهل و دو _ چهل و سه _ چهل و چهار

۵۴ _ ۵۵ _ ۵۶ _ ۵۷ _ ۵۸ _ ۵۹ _ ۶۰ _ ۶۱ _ ۶۲

۲- با رقم‌های ۳ و ۷ عددهای دو رقمی بنویسید.

۷۷ – ۷۳ – ۳۳ – ۳۷

۳- جاهای خالی را کامل کنید.جواب تمرین صفحه ۷ ریاضی دوم دبستان

۴- عدد های دو رقمی را به عدد و حروف بنویسید.
– رقم یکان ۴ و رقم دهگان ۷: ۷۴ – هفتاد و چهار
– رقم یکان ۳ و رقم دهگان ۵: ۵۳ – پنجاه و سه
– رقم یکان ۰ و رقم دهگان ۵: ۵۰ – پنجاه

۵- یک عدد ۲ رقمی بنویسید که رقم یکان آن ۴ و رقم دهگان آن ۳ تا بیشتر از رقم یکان باشد. ۷۴

جواب الگو یابی صفحه ۷ ریاضی دوم دبستان

جواب الگو یابی صفحه 7 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.