جواب صفحه ۷ و ۸ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷ ریاضی ششم

جواب تمرینات درس اول ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی ششم

۱- عبارت‌های زیر را مانند نمونه کامل کنید.
توجه به دلیل کوچک بودن فضا برای نوشتن اعداد، ما با استفاده از فلش جواب هر جای خالی را علامت گذاری کرده ایم ، لطفاً جواب هر بخش را در قسمت آن بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۷ ریاضی ششمجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

اعداد بالا را از کوچک به بزرگ مرتّب کنید و بنویسید.

$$ ۱۴۸۹/۰۱۷ < ۱۱۰۰۰۶۰ <۳۷۰۶۷۹۱۰۵۴۲ $$

۲- سه دانش آموز عدد پنجاه و سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و هفتاد و هفت را به رقم نوشته‌اند، کدام یک درست است؟ اشتباه دو نفر دیگر را توضیح دهید.
سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزارنادرست❌
صدگان و صدگان میلیون را باید صفر مینوشت.

سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزاردرست✔

سه میلیارد و چهل و دو میلیون و یکصد و شصت و نه هزارنادرست❌
صدگان را باید صفر مینوشت

 

۳- با کارت‌های ۹ ، ۸ ، ۷ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۰ هر یک از اعداد خواسته شده را بسازید و جاهای خالی را پر کنید.

سوال به رقم به حروف 
الف ــ کوچکترین عدد ده رقمی ۱۰۲۳۴۵۶۷۸۹ یک میلیارد و بیست و سه میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و هشتاد و نه
ب ــ بزرگترین عدد ده رقمی فرد ۹۸۷۶۵۴۳۲۰۱ نه میلیارد و هشتصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و دویست و یک
پ ــ کوچکترین عدد شش رقمی زوج ۱۰۲۳۴۶ صدو دو هزار و سیصد و چهل و شش

جواب کار در کلاس صفحه ۷ ریاضی ششم

۱- جدول زیر جمعیت تعدادی از کشورهای جهان را در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. جدول را کامل کنید.

جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی ششمجهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

ترتیب کشورها براساس جمعیت:
جواب:  چین >ایران > سوئد > تاجیکستان

۲- اعداد زیر تعداد کسانی را که در دوره‌های مختلف، برای تماشای بازی‌های جام جهانی در ورزشگاه‌ها حاضر شده‌اند، نشان می‌دهد. در هر عدد ارزش مکانی رقم مشخّص شده را بنویسید.جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی ششم

۳- محلّ تقریبی هر یک از اعداد زیر را بر روی محور نمایش دهید.

جواب کار در کلاس صفحه ۷ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۸ ریاضی ششم

تعداد مشترکان تلفن همراه در سال ۶۳۸۳۱۵۶۸،۱۳۹۲ بوده است.
به سؤالات زیر در مورد عدد ۶۳۸۳۱۵۶۸ پاسخ دهید.

چه رقمی دارای ارزش مکانی دهگان میلیون است؟
۶
چه رقمی دارای ارزش مکانی صدگان هزار است؟
۸
در این عدد دو رقم ۳ وجود دارد. ارزش مکانی هر کدام را مشخّص کنید.
۶۳۸۳۱۵۶۸
۳ ← یکان میلیون
۳ ← دهگان هزار

این عدد را به حروف بنویسید.
جواب: شصت و سه میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و پانصد و شصت و هشت
اگر این عدد را در ۱۰۰ ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم ۱ چه تغییری می‌کند؟جواب کار در کلاس صفحه ۷ ریاضی ششمجواب:جایگاه آن از مرتبه‌ی یکان هزار به صدگان هزار ارتفاء پیدا می‌کنید.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.