جواب صفحه ۷۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۰ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۰ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

جواب فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی ششم

یک ورق کاغذ شفّاف را روی مربّع زیر قرار دهید. تصویر مربّع را روی آن رسم کنید. با استفاده از نوک مداد، کاغذ شفّاف را حول مرکز دوران ۹۰ درجه، در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید. آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟ توضیح دهید. 
جواب: بله ؛ بعد از چرخش ۹۰ درجه ای ، دوباره روی خودش منطبق می شود.

جواب فعالیت صفحه ۷۰ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.