جواب تمرین صفحه ۷۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۷۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 70 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت های صفحه ۷۰ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 70 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم / تمرین ۲-۴ صفحه ۷۰ فیزیک یازدهم

با توجه به قانون ژول (فعالیت ۲-۷) و تعریف نیروی محرکه الکتریکی، برای یک حلقه ساده، شامل یک باتری و یک مقاومت نشان دهید که قاعده حلقه یا قانون ولتاژها چیزی جز پایستگی انرژی نیست. پاسخ:

$$ Q=RI^۲Δt قانون \ ژول \\ε= \dfrac{ΔW}{Δq} تعریف \ نیروی \ محرکه‌ی \ الکتریکی \\I= \dfrac{Δq}{Δt} تعریف \ جریان \ الکتریکی \\قاعده‌ی\ حلقه = \implies ε−IR=۰→ε=IR \xrightarrow{×I.Δt} εIΔt=RI^۲Δt→\dfrac{ΔW}{Δq}×\dfrac{Δq}{Δt}×{Δt}=Q→ΔW=Q $$

بنابراین کار انجام شده در انتقال بار توسط منبع نیروی محرکه‌ی الکتریکی برابر است با گرمای تولید شده در مقاومت.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.