جواب صفحه ۷۱ و ۷۲ و ۷۳ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۱ ریاضی ششم

کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۱ ریاضی ششم

کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

فعّالیت صفحه‌ی قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.

کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی ششم

جهت بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.👆

آیا شکل به حالت اوّل باز می‌گردد؟
جواب: بله می‌گردد

جواب فعالیت صفحه ۷۱ و ۷۲ ریاضی ششم

۱- یک کاغذ شفّاف روی شکل «الف» قرار دهید و این شکل را روی آن بکشید. با کمک نوک مداد، کاغذ شفّاف خود را حول «م» که به آن مرکز دوران می‌گوییم در جهت عقربه‌های ساعت، ۹۰ درجه بچرخانید. تصویر شکل «الف» روی شکل «ب» قرار می‌گیرد. اکنون شکل «ب» را حول مرکز دوران، ۹۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و آن را شکل «پ» بنامید. آیا شکل «پ» قرینه‌ی شکل «الف»، نسبت به نقطه‌ی «م» است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.جواب فعالیت صفحه ۷۱ ریاضی ششمجواب: بله ، شکل پ قرینه‌‌ی شکل (الف) نسبت به نقطه (م) است.

۲- می‌خواهیم به کمک کاغذ شفّاف، شکل روبه رو را حول نقطه‌ی «م» به اندازه‌ی ۹۰ درجه در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانیم. ابتدا حدس بزنید کدام یک از شکل‌های زیر، دوران یافته‌ی شکل داده شده است؟ سپس دوران یافته‌ی آن را رسم کنید.
جواب: شکل (۳) جواب فعالیت صفحه ۷۱ ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه ۷۲ ریاضی ششم

یک ورق شفّاف روی مربّع زیر قرار دهید و آن را ۹۰ درجه حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید. آیا دوران یافته‌ی شکل، روی آن منطبق می‌شود؟
بله

وقتی شکلی را حول یک نقطه به اندازه‌ی ۱۸۰ درجه یا کمتر در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخانیم و شکل روی خودش می‌افتد می‌گوییم شکل، تقارن چرخشی دارد.

جواب فعالیت صفحه ۷۲ ریاضی ششم

۱- هر کدام از شکل‌های زیر را حول نقطه‌ی داده شده، چند درجه بچرخانیم تا شکل روی خودش بیفتد؟جواب فعالیت صفحه ۷۲ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۳ ریاضی ششم

۲- مشخّص کنید کدام یک از شکل‌های زیر دارای تقارن چرخشی نیست.
جواب فعالیت صفحه ۷۲ ریاضی ششم

۳- با توجّه به زاویه‌های داده شده، شکل را در جهت عقربه‌های ساعت، حول نقطه‌ی داده شده بچرخانید و سپس آن را رسم کنید.جواب فعالیت صفحه ۷۲ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.