جواب تمرین صفحه ۷۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین های صفحه ۷۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 71 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت های صفحه ۷۱ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 71 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم /تمرین ۲-۵ صفحه ۷۱ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۲-۵ صفحه ۷۱ فیزیک یازدهم ریاضی

در شکل زیر، سه مقاومت به همراه یک آمپرسنج به صورت متوالی به یک باتری وصل شده‌اند و مقاومت آمپرسنج صفر است (آمپرسنج آرمانی). اگر مقاومت معادل مقاومت‌های R۱، R۲ و R۳ برابر با ۱۳/۰Ω باشد:تمرین ۲-۵ صفحه ۷۱ فیزیک یازدهمالف) مقاومت R۳ چقدر است؟ پاسخ:

$$ R_{eq}= R_۱+R_۲+R_۳\implies ۱۳=۳+۶+R_۳ \implies R_۳=۴\Omega $$

ب) جریانی را که آمپرسنج نشان می‌دهد به دست آورید.
پاسخ: با نوشتن قاعده‌ حلقه برای این مدار داریم:

$$ I= \dfrac{ε}{r+R_{eq}} = \dfrac{۷}{۱+۱۳} =۰/۵A $$

پ) نشان دهید توان خروجی باتری با مجموع توان‌های مصرفی قاومت‌های R۱، R۲ و R۳ در مدار برابر است.

تمرین ۲-۵ صفحه ۷۱ فیزیک یازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.