جواب صفحه ۷۲ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 72

جواب صفحه ۷۲ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 72 / جواب درس ۴ ریاضی دوم /

جواب معما صفحه ۷۲ ریاضی دوم دبستان

همه‌ی قطعات زیر از ۵ تا مربّع مساوی درست شده‌اند.

جواب معما صفحه 72 ریاضی دوم دبستان

در مجموع ۱۲ قطعه‌ی مختلف می‌توان رسم کرد که هر قطعه با ۵ مربّع مساوی درست شده باشد. ۸ قطعه‌ی دیگر را شما رسم کنید. می‌توانید برای راحتی کار از رنگ کردن مربّع‌های صفحه‌ی شطرنجی زیر استفاده کنید. هر قطعه را با یک رنگ مشخّص کنید. شکل‌های خود را با دوستانتان مقایسه کنید. آیا تمام ۱۲ قطعه را پیدا کرده‌اید؟

جواب معما صفحه 72 ریاضی دوم دبستان

این ۱۲ قطعه روی هم چند مربّع دارند؟ ۶۰

۵ _ ۱۰ _ ۱۵ _ ۲۰ _ ۲۵ _ ۳۰ _ ۳۵ _ ۴۰ _ ۴۵ _ ۵۰ _ ۵۵ _ ۶۰

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.