جواب پرسش های صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب پرسش های صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 72 فیزیک یازدهم

جواب پرسش های صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 72 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم / پرسش ۲-۳ صفحه ۷۲ فیزیک یازدهم ریاضی

برای نقطه انشعاب نشان داده شده در شکل، رابطه بین جریان‌ها را بنویسید.
پاسخ: در نقطه انشعاب نشان داده شده، جریان های I۳ , I۱ و I۴ می شوند، درحالی که جریان I۲ خارج می گردد. بنابراین

$$ I_۱ + I_۳ + I_۴ = I_۲ $$

که آن را می توان (آن طور که در بسیاری از کتاب ها مرسوم است) به صورت زیر نوشت:

$$ I_۱ -I_۲ + I_۳ + I_۴ = ۰ $$

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.