جواب فعالیت صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب فعالیت صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 73 فیزیک یازدهم

جواب فعالیت صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 73 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم /فعالیت ۲-۹ صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم ریاضی

مداری مانند مدار مثال ۲-۱۲ ببندید و در هر شاخه آن، یک آمپرسنج قرار دهید. با خواندن آمپرسنج‌ها، رابطه بین جریان‌ها را بررسی کنید. جواب:
فعالیت ۲-۹ صفحه ۷۳ فیزیک یازدهم

$$ R= \dfrac{V}{I} \implies I\dfrac{V}{R} \\ I_۱=\dfrac{۱۲}{۴} =۳A\ \ {آمپر \ سنج\ اول}\\ I_۲=\dfrac{۱۲}{۶} =۲A\ \ {آمپر \ سنج\ دوم}\\ I_۱+I_۲=۵A \\ \dfrac{۱}{R_T} =\dfrac{۱}{۶} + \dfrac{۱}{۴} \implies \dfrac{۱}{R_T} =\dfrac{۲+۳}{۱۲}\implies {R_T} =۲/۴\Omega \\ {I_T}=\dfrac{V}{R_T}\implies {I_T}=\dfrac{۱۲}{۲/۴}\implies {I_T}=۵A \ {آمپر \ سنج\ اصلی} $$

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.