جواب صفحه ۷۴ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 74

جواب صفحه ۷۴ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 74 / جواب درس ۵ ریاضی دوم / فصل پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی دوم دبستان

۱- هر شکل با یک واحد اندازه‌گیری شده است. اندازه‌ی طول آن شکل را با کامل کردن جاهای خالی نشان دهید.

طول مداد بین …۵… گیره و …۶… گیره است. یعنی از …۵… گیره بیشتر است ولی به …۶… گیره نمی‌رسد.جواب فعالیت صفحه 72 ریاضی دوم دبستانطول شانه بین …۵… پاک‌کن و …۶… پاک‌کن است. یعنی از …۵… پاک‌کن بیشتر است ولی به …۶… پاک‌کن نمی‌رسد.جواب فعالیت صفحه 72 ریاضی دوم دبستانطول ساعت بین …۹… چینه و …۱۰… چینه است. یعنی از …۹… چینه بیشتر است ولی به …۱۰… چینه نمی‌رسد.جواب فعالیت صفحه 72 ریاضی دوم دبستان

۲- به همین ترتیب با استفاده از تراش خود طول کتاب ریاضی را اندازه‌گیری کنید و بنویسید:
طول کتاب بین …۱۳… تراش و …۱۴… تراش است.

۳- حالا با یک مداد طول میز خود را اندازه‌گیری کنید و بنویسید:
طول میز بین …۱۰… مداد و …۱۱… مداد است.

جواب کار در کلاس صفحه ۷۵ ریاضی دوم دبستان

۱- اندازه ی طول این مداد را که با وسایل مختلف اندازه‌گیری شده است، بیان کنید.
طول مداد …۵… گیره است.
طول مداد …۴… پاک‌کن است.
طول مداد …۱۰… چینه است.

جواب فعالیت صفحه 72 ریاضی دوم دبستان

۲- چرا برای طول مداد عددهای مختلف به دست آمده است؟
پاسخ: چون طول وسایلی که با آنها مداد را اندازه‌گیری کردیم متفاوت است.

۳- برای این که طول این مداد فقط با یک عدد مشخّص شود، چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟
پاسخ: آن ها را باید فقط با یک وسیله مشخص مثل خط کش اندازه گیری کنیم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.