جواب صفحه ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی ششم

جواب صفحه ۷۴ ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی ششم

جواب فصل ۴ ریاضی ششم /

منزل مبینا در نزدیکی منزل فریبا است. او می‌خواست فریبا را برای جشن مبعث پیامبر (ص) دعوت کند و نشانی محلّ برگزاری جشن را به صورت زیر نوشت:
خیابان شاهد، کوچه‌ی سوم. جواب فعالیت صفحه ۷۴ ریاضی ششم۱- مانند نمونه‌ی بالا توضیح دهید چگونه با نشانی مناسب می‌توان به نقاط زیر رسید:
الف) بستنی فروشی خیابان شهید احمدی روشن، کوچه‌ی دوم
ب) اسباب بازی فروشی خیابان شاهد، کوچه‌ی اول
پ) فروشگاه لوازم التحریر خیابان حافظ، کوچه‌ی دوم

۲- در نقشه‌ی باغ وحش زیر، هر ضلع مربّع، معادل ۱۰ متر است. در نقشه محلّ قفس هر حیوان به وسیله‌ی تصویرش مشخّص شده است. نقشه‌ی باغ وحش زیر

الف) اگر از قفس پلنگ ۹ واحد به سمت شرق برویم، به قفس کدام حیوان می‌رسیم؟ زرافه
ب) اگر از قفس پلنگ ۳ واحد به سمت شمال برویم، به قفس روباه می‌رسیم.
پ) اگر از قفس زرّافه ۵ واحد به سمت شمال و سپس ۸ واحد به سمت غرب برویم، به قفس گرگ می‌رسیم.
ت) چگونه از قفس فیل به قفس عقاب برویم؟
جواب: ۴ واحد به سمت غرب و ۲ واحد به سمت شمال
ث) چگونه از قفس گوزن به قفس زرّافه برویم؟
جواب: ۳ واحد به سمت جنوب و ۵ تا به سمت شرق

جواب کار در کلاس صفحه ۷۵ و ۷۶ ریاضی ششم

در نقشه‌ی زیر هر ضلع مربّع معادل ۱ کیلومتر است. جواب کار در کلاس صفحه ۷۵ ریاضی ششم

۱- محمّدمهدی برای اینکه از منزل خود به مدرسه برود باید …۷… واحد به سمت شرق و …۱… واحد به سمت …شمال… برود.

۲- اگر محمّد مهدی ۱ واحد به سمت شمال برود و سپس ۳ واحد به سمت شرق برود، به …فروشگاه… می‌رسد.

۳- اگر او بخواهد بعد از تعطیلی مدرسه از فروشگاه لوازم التحریر خرید کند، چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟ (راه حلّ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.)
جواب: ۵ واحد به سمت شرق و ۴ واحد به سمت جنوب

۴- برای مشخّص کردن مکان یک شیء یا نشانی دقیق آن روی نقشه می‌توان از دو محور اعداد استفاده کرد که آنها را محورهای مختصات می‌نامیم. محلّ تقاطع دو محور را مبدأ مختصات می‌نامیم. جواب کار در کلاس صفحه ۷۵ و 76 ریاضی ششم

با یک صفحه‌ی شطرنجی، می‌توان محلّ دقیق قفس هر حیوان را با دو عدد که مختصات آن نقطه می‌نامیم تعیین کرد. مثلاً برای رسیدن به قفس پلنگ …

مختصات قفس شیر [۲۳] است، یعنی از مبدأ مختصات …۲… به سمت شرق و …۳… واحد به سمت …شمال… می‌رویم تا به قفس شیر برسیم.

۵- مختصات قفس گرگ و روباه را بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه ۷۵ و 76 ریاضی ششم

۶- مختصات[۳۶] مربوط به قفس …گوزن… و [۶۳] مربوط به قفس …پلنگ… است.

صفحه ی مختصات از دو محور افقی (محور طول‌ها) و محور عمودی (محور عرض‌ها) تشکیل شده است. به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه‌ی شطرنجی تعیین می‌کنیم، مختصات آن نقطه می‌گوییم و آن را به صورت ۷۵ و 76 ریاضی ششمنشان می‌دهیم.

جواب فعالیت صفحه ۷۶ ریاضی ششم

۱- توضیح دهید معلّم چگونه مختصات نقطه‌ی «آ» را به دست آورد.
جواب فعالیت صفحه ۷۶ ریاضی ششمجواب: نقطه‌ی «آ» را با خطچین به محور های افقی و عمودی وصل میکنیم . به این ترتیب مختصات نقطه‌ی «آ» را به دست می آوریم. محور افقی ۶ و محور عمودی عدد ۲ را نشان می دهد.

۲- الف) نقاط =[۲۲] آ،=[۲۵] ب و=[۵۲] را در صفحه‌ی شطرنجی مشخّص کنید.
ب) نقاط داده شده را به هم وصل کنید. جواب فعالیت صفحه ۷۶ ریاضی ششم

پ) شکل حاصل چه نام دارد؟ 
جواب: مثلث
مساحت آن را پیدا کنید.جواب فعالیت صفحه ۷۶ ریاضی ششم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.