جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 74 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 74 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم /تمرین ۲-۶ صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم ریاضی

تمرین ۲-۶ صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم ریاضی

در شکل رو به رو سه مقاومت موازی به همراه یک آمپرسنج آرمانی به دو سر یک باتری وصل شده‌اند. اگر مقاومت معادل این ترکیب ۱/۶Ω باشد،تمرین ۲-۶ صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم

الف) مقاومت R۳ راست؟

پاسخ به روش اول:

تمرین ۲-۶ صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم ریاضی

پاسخ به روش دوم:

تمرین ۲-۶ صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم

ب) جریانی که آمپرسنج نشان می‌دهد را به دست آورید.

پاسخ به روش اول:

مقاومتِ معادلِ مقاومت های R۲، R۱ و R۳ با مقاومتِ r متوالی هستند و بنابراین مقاومتِ معادلِ کل مقاومت های مدار (که شامل مقاومت باتری نیز میشود) برابر است باجریانی که آمپرسنج نشان می‌دهد بنابراین جریانی که آمپرسنج نشان میدهد برابر است باجریانی که آمپرسنج نشان می‌دهدپاسخ به روش دوم:

تمرین ۲-۶ صفحه ۷۴ فیزیک یازدهم

پ) نشان دهید توان خروجی باتری با مجموع توان‌های مصرفی مقاومت‌های R۱ ، R۲ و R۳ برابر است.

جواب این بخش را به زودی مینویسیم

توان خروجی منبع برابر است با:

وان خروجی باتری

برای محاسبه ….

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.