جواب صفحه ۷۵ ریاضی دوم ابتدایی

جواب صفحه ۷۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 75

جواب صفحه ۷۵ ریاضی دوم ابتدایی

حل ریاضی دوم دبستان صفحه 75 / جواب درس ۵ ریاضی دوم /

جواب کار در کلاس صفحه ۷۵ ریاضی دوم دبستان

ساعت چند است؟ ۹:۱۰

جواب کار در کلاس صفحه 75 ریاضی دوم دبستان

قسمت رنگ شده نشان می‌دهد که عقربه‌ی بزرگ ۳۰ دقیقه یا نیم ساعت حرکت کرده است. حالا ساعت چند است؟ ۹:۴۰

جواب کار در کلاس صفحه 75 ریاضی دوم دبستان

اگر عقربه‌ی بزرگ روی ۱۵ دقیقه باشد، نیم ساعت بعد کجا قرار می‌گیرد؟ مقدار حرکت عقربه‌ی بزرگ را با رنگ کردن نشان دهید. ۴۵ دقیقه جواب کار در کلاس صفحه 75 ریاضی دوم دبستان

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.