جواب تمرین صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب تمرین صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 76 فیزیک یازدهم

جواب تمرین صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم ریاضی

جواب صفحه 76 فیزیک یازدهم

جواب فصل ۲ فیزیک یازدهم /تمرین ۲-۷ صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم ریاضی

شکل زیر پنج مقاومت ۸/۰۰ اهمی را نشان می‌دهد.

تمرین ۲-۷ صفحه ۷۶ فیزیک یازدهم

الف) مقاومت معادل بین نقطه‌های F و H چقدر است؟
پاسخ طولانی با توضیحات:
برای حل ابتدا مقوامت های متوالی را محاسبه میکنیم سپس مقاومت های موازی را حساب میکنیم

ابتدا مقاومت R۱ و R۲ را R۱۲ و مقاومت R۴ و R۵ را R۴۵ که متوالی هستند نام گذاری میکنیم اکنون مقاومت های R۱۲ و R۴۵ و R۳ موازی هستند

بنابر این مقاومت معادل بین نقطه‌های F و H برابر است با :

بنابر این مقاومت معادل بین نقطه‌های F و H برابر است

پاسخ ساده تر:
با توجه به این که در این تمرین مقاومت ها با هم برابرند (R=۸Ω) :
بنابر این مقاومت معادل بین نقطه‌های F و H برابر است

ب) مقاومت معادل بین نقطه‌های F و G چقدر است؟

در این تمرین هم باید مقاومت های بینF و G را موازی کنیم تا جواب آن را به دست آوریم و مراحل زیر را به ترتیب محاسبه کنیم:

مقاومت های بینF و G را موازی کنیم

در مرحله ۱ ما دو مقاومت متوالی داریم:

$$ R_{۱۲}=۸+۸=۱۶\Omega $$

در مرحله ۲ ما دو مقاومت موازی داریم:

$$ R_{۱۲۳}=\dfrac{۱۶}{۳} \Omega $$

در مرحله ۳ ما دو مقاومت متوالی داریم:

$$ R_{۱۲۳۵}=\dfrac{۱۶}{۳} + ۸ =\dfrac{۴۰ }{۳} \Omega $$

در مرحله ۴ ما دو مقاومت موازی داریم پس مقاومت های بینF و G :

$$ \dfrac{۱}{ R_{T}} =\dfrac{۱}{۸} +\dfrac{۳}{۴۰} \implies R_{T} =۵\Omega $$

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.